Анализ и конструктивен план за изграждане на сондаж

Стъпка 2: Софтуерен анализ на създадените геофизични и геоложки профил/и (разрез/и) при полевото проучване на подземни води на терен в стъпка 1. При открита точка за сондиране (на графика) с ясно изразен водоносен хоризонт в цветна карта и цифрови показатели за всеки цветови участък (водоносен слой) от картата доказващи наличие на вода за водочерпане се съставя подробен конструктивен план за изграждане на сондаж за вода. Стъпка 2 е част от общо 3-те стъпки с услуги заявени Онлайн чрез форма.

 • Време за извършване на анализ и изпращане на протокол с план-проект за изграждане на водовземно съоръжение до ел.поща на клиент: Срок до седем (7) работни дни стартиращи от следващия ден след полевото проучване по договор.

Какво съдържа протокол с конструктивен план по пример?

 • Дата на създаване: 12.03.2024 г.
 • Дължина:18 м
 • Дълбочина: от 0 до 100 м
 • Точкови снимки: 9 бр.
 • Стъпка: през 1 м
 • Посока на създаване: 30° NE
 • Приложени са части на създадения геофизичен профил/разрез: Графика, карта, цифрова цветова скала .

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода чрез sondazhi-vasilev.locally4u.com улица Гургулят 29, София, Софийска община, п.к. 1463. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода чрез sondazhi-vasilev.locally4u.com улица Гургулят 29, София, Софийска община, п.к. 1463.

Инструкция за определяне на точка/и за сондиране по маркировката на терена:

 • Следвайте посоката на създаване на геофизичния профил от пилон/маркер 1 (червен цвят) към пилон/маркер 2 (жълт цвят). Точка 7 показана на графиката и картата като точка за сондиране е 11 м от пилон/маркер 1 към пилон/маркер 2.

Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода чрез sondazhi-vasilev.locally4u.com улица Гургулят 29, София, Софийска община, п.к. 1463. Софтуерен анализ и съставяне на подробен план за изграждане на сондаж за вода чрез sondazhi-vasilev.locally4u.com улица Гургулят 29, София, Софийска община, п.к. 1463.

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър.
 • Погледнете фигура 1: Точкова снимка 7 (вертикална линия). Отразена е точка за сондиране (точка 7).

 • По хоризонтал: Брой точкови снимки със стъпка през 1 метър
 • По вертикал: Дълбочинна настройка за геофизичен профил
 • Погледнете фигура 2:  Водоносен хоризонт – ясно отразен в точка 7.

Погледнете фигура 3: Цветове отразени на картата – специфичен брой и цвят спрямо даденостите на терена. Цифрови стойности за прогнозен дебит при водочерпене.

 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 0 м до 21 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 22 м до 39 м
 • Диапазон в дълбочина от/до в метри: от 40 м до 100 м

 • Информация за геоложката формация на подпочвата;
 • Легенда с допълнителна информация за всеки цвят в картата описваща твърдостта на подпочвата, която ще се преодолява при сондиране.

Това е много важна информация за сондажния ни отдел за да избере сондажна машина по метод на сондиране спрямо геоложката среда на терена. Не всяка сондажна машина и екип са в готовност да сондират на всеки терен!

Вижте Геоложки профил на терена: фигура 3 в по-долната секция: Други геофизични и геоложки профили

Съществуващ водоносен хоризонт. Препоръка за изграждане на тръбен сондажен кладенец в т. 7.

 • Тръбен сондажен кладенец: √
 • Шахтов кладенец: x
 • Дълбочина в метри: 50 м
 • Максималмно отклонение по вертикал при сондиране: до 1 м от центъра на т. 7
 • Диаметър на сондажни тръби при затръбяване: 140 ф
 • Утайник в метри (част от общата дълбочина): 5 м
 • Вододайни/водонаситени зони: от 22 м до 50 м

Този план за изграждане на водоносно съоръжение се изпълнява стриктно от сондажния екип!

Представяме Ви два от създадените геофизични и геоложки профила в село Снежина, община Провадия, област Варна.

 • Цел на проучването: Отркиване на подземна вода с прогнозно количество за вододебит достатъчно да захрани автоматизирани системи за поливане на разстояние от двора около 3/4 км с последващо изграждане на сондажно съоръжение.
 • Обща квадратура на проучваните терени – 4000 кв.м.
 • Създадени са 8 геофизични и 4 геоложки профила.
 • Време за проучване – два работни дни.

Терен едно до стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): I (фигури 1 и 2)

 

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 1200 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 150 м
 • Дължина на профил: 36 м
 • Създадени точкови снимки: 27 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Не се препоръчва за изграждане на тръбен сондажен кладенец.

 – Заключението е на база цифровите показатели на фигура 2 (в дясно), те не са в параметри, които търсим за целта на клиента.


Терен две в стопанския двор

Геофизичен профил (разрез): IV (фигури 1 и 2)

 

 • Обхват на профил (квадратура на терена): около 800 кв м
 • Дълбочина на профил: от 0 до 500 м
 • Дължина на профил: 24 м
 • Създадени точкови снимки: 15 бр.
 • Географска посока на създадения профил: 173°S

Геоложки профил на терена: фигура 3

 • Червения цвят прадставя много твърди скали с високо съпротивление.
 • Оранжевия цвят представя по-малко твърди скали.
 • Жълтия цвят представя скална формация със средна здравина.
 • Зеленият цвят представя скални образувания с по-малка от средна здравина.
 • Светлосиният цвят представя мека скална формация или водоносна скална формация.
 • Синия цвят представя мека скална формация или водоносна скална формация.

Заключение след софтуерен анализ на създадените профили: Изграждане на тръбен сондажен кладенец до 490 м дълбочина, сондиране в точкова снимка 13 отразена ясно на графика (фигура 1).

Scroll to Top